menu close
המרכז הרפואי DL-NADIYA בשיתוף עם המרפאה של רפואת הרבייה נדיה – NADIYA הציגו את הפרוצדורה האבחנתית הייחודית והיחידה במינה בתחום טכנולוגיות הרבייה: ריצופם (קרי פיענוחם) של הגנים המזדהים עם חסימת התפתחותם של העוברים. גרסאות נפרדות של מוטציות גנטיות יכולות להתבטא בתמונות קליניות מגוונות, לרבות: הפרעה בהבשלת האואוציטים (קרי הביציות), חסימת התפתחותם של העוברים (בשלבי ההתפתחות השונים), הפרעות חוזרות של ההשתלה במחזורי טכנולוגיות עזר של הרבייה (להלן ראשי תיבות בשפה אוקראינית: ДРТ). אבחנת DNA מומלצת עבור המטופלות (הנקיבות) אשר באנמנזה שלהן צוין על אודות הסיטואציות הקליניות הנזכרות לעיל. זיהוין של הגרסאות הגנטיות שכאלה מאפשר מודיפיקציה של הטקטיקה הקלינית של טיפול בזוגות נשואים באמצעות גיוסה של טכנולוגיית שחזור האואוציטים (קרי הביציות): העברת הגרעין אשר משמשת שיטה פעילה שבעזרתה ניתן להימנע מאפקט שלילי מהמוטציה בשלב ההתפתחות הקריטי, וכי מהווה דרך חלופית של תרות האואוציטים (קרי הביציות). https://youtu.be/-a68B7vg9lE